Tandembanenplus win/win/win

Tandembanen Plus!: Win/Win/Win!

Essentie Tandembanplus: 62+ verlaat vrijwillig de arbeidsmarkt met WW tot AOW/Pensioenleeftijd maar doet daar 16 uur per week wat voor terug tot pensioen. Instroom van jongeren en/of langdurig werklozen op de tandembanen. Iedere tandem wordt verantwoord voor accountant. … Echte banen door Herverdeling van Arbeid!! Mobiliteit, leeftijdsbewust personeelsbeleid en werk.

Door Edward Neering

02 maart  2015

Stopera mooi weer

De regering heeft haar grote plannen uit het regeerakkoord nu bijna allemaal door de eerste kamer en zij staat voor nieuwe keuzes. Zij is op zoek naar een nieuw bestuurlijk perspectief tot aan de nieuwe verkiezingen in 2016. “Banen, banen en banen en economisch herstel” is daarvan een onderdeel. Voor 2015 wordt een kleine teruggang verwacht van 645.000 naar 605.000 werklozen zo blijkt uit de miljoenennota 2015. De economische opleving zal niet genoeg zijn, sterker nog. Vakbond de Unie verwacht voor 2015 nog een grote ontslagronde voor 100.000 werknemers en op de huidige arbeidsmarkt dient zich een grote nieuwe groep jongeren aan . De groei zal blijven hangen tussen 1.0 en 1,9% de komende jaren. Volstrekt onvoldoende om de huidige omvang van de werkloosheid het hoofd te bieden. Optisch zal het aantal werkzoekenden dalen omdat Nederland gaat aansluiten bij de Europese definitie van werkloosheid (één uur in de week ipv 12 uur van week volgens de huidige Nederlandse definitie)  Aan herverdeling van arbeid is niet meer te ontkomen, hieronder een betoog voor tandembanenplus. Oud maakt plaats voor jong of langdruig werkzoekenden,  en geeft maatschappelijke taakuren terug aan de participatiesamenleving. Deze herverdeling van arbeid kan prima  tijdelijk parallel aan het proces van verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar.

Er wordt momenteel ruim aandacht besteed aan de aanpak (of het ontbreken daarvan) van de (jeugd)werkloosheid. Eigenlijk komt men niet verder dan “langer naar school”,  stages, werkervaringsplaatsen, starterbeurzen. proefplaatsingen en loonkostensubsidies voor werkzoekenden en hoopt men dus  op die snelle  economische opleving. Tegelijkertijd vist men in dezelfde vijver, de vijver aan arrangementen blijft gelijk maar de doelgroepen breiden zich uit. (denk aan de grote inzet om arbeidsgehandicapten aan de slag te helpen via de Participatiewet.)  Veel trajecten gaan met behoud van uitkering. De aangekondigde perspectiefbanen in Amsterdam blijken banen te zijn met een hogere loonkostensubsidie en niet meer dan dat. Het voorgenomen volume in Amsterdam is waarschijnlijk marginaal gezien het gebrek aan budget.

De ketting

Onderstaand arrangement van Tandembanenplus schept direct nieuwe banen waarop langdurig werklozen en jongeren op in kunnen stromen. Oudere werknemers maken plaats voor hen maar doen wel wat terug voor de maatschappij.

Tandembanenplus

Dit voorstel creëert echte banen al dan niet in een domino van mobiliteit en biedt een oplossing voor werkgevers die vervroegd afscheid willen nemen van hun senioren, het bevordert de sociale cohesie tussen oud en jong of andere specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld langdurig werklozen, het faciliteert werkgevers, geeft vertrouwen aan zestigplussers die de arbeidsmarkt willen verlaten en ze geven middels additionele maatschappelijke taken 16 uur per week gedurende 40 weken per jaar terug aan de samenleving, op vrijwillige basis. Het drukt de kosten in de zorg, onderwijs en culturele sector en geeft ruimte voor jobcoaching door ouderen aan jongeren (het gildeprincipe) en/of langdurig werklozen.

Het instrument kan uiteraard ook worden ingezet bij reorganisaties zoals nu bij de grote reorganisatie van de gemeente Amsterdam. Dit plan nu invoeren voor vier jaar met als start een pliot in de regio’s rond de grote steden of alleen bij de overheid zet dus zoden aan de dijk Het zal een behoorlijke boost geven aan het terugdringen van de (jeugd)werkloosheid en geeft senioren een springplank naar hun pensioen en geeft vertrouwen als het om hun bestedingen gaat. Doe het tijdelijk want begin jaren twintig heb je je oudere werknemers weer keihard nodig.

 

Konstanz Mainau beeld man

Tandembanen Plus! :  62+ levert tegenprestatie en jong stroomt in op echte banen.

 • Er is nog steeds sprake van een veel te grote (langdurige) werkloosheid. werkloosheid voor oud en jong .Dit brengt hoge maatschappelijke kosten met zich mee van maatschappelijke zorg, uitkeringen, re-integratie, overlast en criminaliteit; In Amsterdam is de jeugdwerkloosheid onlangs opgelopen van 20% naar 24% van de beroepsbevolking;
 • We kunnen het ons niet veroorloven om een generatie op de arbeidsmarkt af te schrijven of langdurig werklozen geen perspectief meer te bieden. Adagium moet zijn “Niemand aan de kant! Iedereen doet mee! ”;
 • De tandembanenplus constructie levert echte banen, al dan niet in een domino,  op voor werkzoekenden en bevordert mobiliteit in organisaties. Immers Medewerker A gaat weg op een specialistische functie, collega B volgt hem op, collega C volgt B op en op de vacature van collega C wordt werkzoekende D geplaatst, mobiliteit ten top;
 • Werkgevers/overheid hebben er een adequaat personeelsinstrument ihkv leeftijdsbewust personeelsbeleid bij met daarbij instroom of behoud van jongeren, ook zouden werkgevers dit instrument kunnen gebruiken ihkv de participatiewet voor instroom van arbeidsgehandicapten (plaatsen op loonwaarde) ;
 • De verantwoording gaat per tandem: Dus mijnheer Janssen mag weg als werkzoekende Pieterse is aangenomen als jongere/langdurig werkloze op zijn baan. Dit wordt per werkgever inzichtelijk gemaakt, ook de mobilteitsdomino’s worden verantwoord/gemonitord om de mobiliteit in kaart te krijgen. De tandemarrangementen worden door een accountant getoetst middels een accountantsverklaring. Vakbonden hoeven niet te vrezen, zoals in de jaren tachtig, dat werkgevers de regeling kunnen misbruiken voor ontslaggolven;
 • Door tandembanen plus kunnen jongeren binnen grote reorganisaties verbonden blijven aan grote werkgevers/overheden in plaats dat ze als eerste op basis van het aantal dienstjaren bij deze operaties er uit vliegen hetgeen verspilling van HRM kapitaal is;
 • De kosten in de zorg, de culturele sector en onderwijs zijn geëxplodeerd! Ook al is er momenteel en stabilisatie van kosten. Deze kostenposten moet beheersbaar blijven de komende decennia. De senioren gaan additionele taken terug doen voor de maatschappij in eerdergenoemde sectoren.
 • Werknemers/ambtenaren die nu tussen de 60 en 65 zijn er met hun 62e uit kunnen (zeg maar de oude 57 ½ regeling). als je als 62 plusser van deze regeling gebruik wilt maken, ben je dus verplicht om 16 uur per week, gedurende 40 weken per jaar, zorg-, onderwijs-, cultuur- en/of jobcoaching-taken (oudere op jongere/langdurig werkloze)  te verrichten. De betreffende medewerker sluit hier een tandemcontract voor af, dit gaat geheel op vrijwillige basis. De taken  kunnen binnen je familie zijn als mantelzorger, bij kwetsbare ouderen bij zorgorganisaties, onderwijs, culturele instellingen  en andere maatschappelijke organisaties dan wel dat je jouw deskundigheid als coach overdraagt aan een jongere/langdurig werkloze of inbrengt bij een vakopleiding en/of (gemeentelijk) re-integratiebedrijf als toegevoegd (additioneel/extra handen)  docent of werkmeester;
 • Kortom herverdeling van arbeid door het trekken van menselijke wissels al dan niet in een domino van mobiliteit;
 • Voor dit arrangement moet in een sociaal akkoord tijdelijk een bovenwettelijke WW komen voor 62 plussers ‘ers tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd. De WW in nu drie jaar en vanaf 1-1-2016 2 jaar (mogelijke weer gerepareerd voor 3 jaar in CAO) . Tijdens het tandemcontract van de 62+ is er geen sprake meer van sollicitatieplicht. Eventueel een suppletie inbouwen van bijvoorbeeld 5%.
 • Tevens moet de pensioenopbouw aanvaardbaar worden geregeld tijdens de WW periode;

Tandembanen

De politiek blij, werkgevers blij, zorginstellingen blij, werklozen blij, de vakbonden blij, de regering blij, de arbeidsmarkt blij, senioren blij en onderwijsinstellingen bljj. Er is weer perspectief, goed werkgeverschap, een impuls aan nieuw bloed binnen  (grote) werkgevers/overheden en een sociaal gezicht. Kijk,  daar wil je als regering met vakbonden en werkgevers landelijk mee naar buiten treden dan wel als grote gemeente of regio. Daarnaast geeft het vertrouwen voor senioren en werk voor jongeren hetgeen weer meer economische bestedingen met zich meebrengt. Samen werken aan een beter Nederland dat bijdraagt aan de beoogde participatiemaatschappij.

Een soortgelijk project heeft in Amsterdam al succesvol kleinschalig gedraaid in de periode 1997- 2001. Het heette toen Wisselwerk Amsterdam maar was meer uitgekleed. Als we het nu doen, doen we het weer tijdelijk voor bijvoorbeeld vier jaar. Na vier jaar moet het economisch herstel en de vergrijzing de hardnekkige werkloosheid hebben vlotgetrokken.

De financiering van dit plan moet in het sociaal akkoord geregeld worden dan wel vanuit arbeidsvoorwaarden gelden aanvullend op de landelijke VNG CAO als het bijvoorbeeld om Amsterdam gaat. Immers het arrangement levert ook wat op in de vorm van te besparen uitkeringen, toename van bestedingen en reductie van kosten in zorg,de culturele sector en  het onderwijs. Tenslotte is het ook een bijdrage aan draagvlak voor de beoogde participatiemaatschappij. De regering laat zien dat met een creatieve oplossing nieuwe energie los komt.  Dit alles nog los van moeilijk te berekenen maatschappelijke kosten die niet te hoeven worden gemaakt op het gebied van bijvoorbeeld hulpverlening en mogelijk zelfs criminaliteit. Een maatschappelijke kosten/baten analyse is gewenst.

Werkgevers en Werknemers, samen met de politiek,  neem je verantwoordelijkheid en lanceer een masterplan Tandembanen plus. De geschiedenis zal er straks blij mee zijn!

Edward Neering op persoonlijke titel

06-518 770 14

In de dagelijkse praktijk: Interim manager in dienst bij de gemeente Amsterdam (Bureau Interim en Advies, BIA). Zowel werkzaam in het fysieke domein als het sociale domein. Directeur geweest tot met 2008 van DWI Werkbedrijf Herstelling. Zijn wortels liggen in het domein van Werk en Inkomen. Huidige opdracht n 2014: programmamanager Werk, stages en Participatie bij stadsdeel Zuidoost.

Interim en Advies Amsterdam

De donatie Cd kan worden besteld!

TWL Kees juicht Paul lacht toe

Kees en Paul juichen de release van de CD toe!

http://uitkijkpost.nl/archief/pageflipweek1405/uitkijkpost.html#p=12

Beste mensen,

Het gaat geweldig. op bovenstaande link is het artikel te lezen in het lokale krantje van Heiloo. We gaan de €1200,= grens door. As dinsdag komt de donatieCD uit, deze kan worden besteld.

De CD kan nu al besteld worden door €12,= euro te storten op ING Bank  48 68 469 tnv E.J.M. Neering (IBAN:  NL69 INGB 0004 8684 69 ) ovvv “CD” + adres €10,= wordt gestort op de actiesite en €2,= is een minimale bijdrage voor de productiekosten van de CD. Zet er ook een korte quote bij die wordt op de donatiewebsite geplaatst van Artsen zonder grenzen.

Degenen die nu al meer dan 12 euro hebben gedoneerd krijgen de CD uiteraard gratis

 

Artsen zonder Grenzen

CD “Voor een Joet zit je Goed” is in aantocht”!!

AZG band

Vlnr: Meindert Winkelman, Arjen Box, Edward Neering en Bo Boogaard

Vandaag een interview gehad met Carolien Breed van de Uitkijkpost in Heiloo. Komt binnekort in de krant. Vertelt over onze nieuwe single “voor een Joet zit je Goed” Kan worden besteld voor €12,00. €10,= wordt dan op deze donatiesite gestort en €2,= is een bijdrage aan de productie- en verzendkosten van de CD. De CD kwam tot stand Meindert Wikelman, drums, bass en synthesizer, Arjen Box, productie in de Tjardastudio in Alkmaar, Bo Bogaard (Zang en Piano) en Edward Neering (Tekst en 2e stem). De CD verschijnt over twee weken en wordt vervaardigd door Discompany.

Vandaag een interview gehad met Carolien Breed van de Uitkijkpost in Heiloo. Komt binnenkort in de krant. Vertelt over onze nieuwe single “voor een Joet zit je Goed” Kan worden besteld voor €12,00. €10,= wordt dan op deze donatiesite gestort en €2,= is een bijdrage aan de productie- en verzendkosten van de CD. De CD kwam tot stand Meindert Wikelman, drums, bass en synthesizer, Arjen Box, productie in de Tjardastudio in Alkmaar, Bo Bogaard (Zang en Piano) en Edward Neering (Tekst en 2e stem). De CD verschijnt over twee weken en wordt vervaardigd door Discompany.

De CD kan nu al besteld worden door €12,= euro te storten op ING 48 68 469 tnv E.J.M. Neering ovvv “CD” + adres €10,= wordt gestort op de actiesite en €2,= is een minimale bijdrage voor de productiekosten van de CD.

Wil je geen CD maar wel een bijdrage storten, dat kan rechtstreeks met creditcard op www.alvarum.com/edwardneering Je stort dan direct voor Artsen zonder Grenzen.

Artsen zonder Grenzen 3

Geen creditcard per bankovermaking kan ook!

Artsen zonder Grenzen 3

De actie voor Artsen zonder Grenzen loopt goed. zie  http://www.alvarum.com/edwardneering We staan nu op  €792,= euro. Een aantal mensen heeft mij per mail laten weten dat ze wel willlen doneren maar ze hebben geen creditcard. Dat kan ! We doen het dan gewoon per bankrekening. Maak je donatie over op mijn bankrekening ING 4868469 tnv E.J.M. Neering en vermeld duidelijk je naam. Paul of ik maken het dan over per creditcard naar de doantierekening van Artsen zonder Grenzen http://www.alvarum.com/edwardneering
en zet jouw mailadres in de overmaking aan Artsen zonder Grenzen via de donatiesite http://www.alvarum.com/edwardneering. Per omgaande ontvang je dan een bedankmail van Artsen zonder Grenzen. Ik neem per mail nog even contact op voor de bijgaande tekst die je op de donatiesite wilt plaatsen.

Kortom het komt goed!

Alvast hartelijk dank voor je bijdrage!

Met een hartelijke groet Paul en Edward

KME Finish

 

Back on Track!

N201 1

 

Gisteren de N201 run gelopen met Bo Bogaard. Dus gestart met de voorbereiding voor de halve marathon van Parijs op 2 maart as. Soepel gelopen over deze net aangelegde snelweg. Maar het was de eerste en direct de laatste keer! Met de auto naar een Florahal van FloraHolland en dan nog eens met bus naar het startterrein. Veel wind en opstijgende vliegtuigen van de kaagbaan en de enige mogelijkheid om onder de nieuwe Waterwolftunnel te lopen.

N201 2

Gem.Raadverkiezingen en EU verkiezingen op één dag!

 

Laten we de kieswet aanpassen (noodwetje) en de gemeenteraadsverkiezingen uitstellen naar 22 mei. Dit scheelt miljoenen landelijk en voor Amsterdam 1 miljoen. De verkiezingen voor het Europees Parlement en de Gemeenteraadsverkiezingen vallen dan samen op 22 mei 2014,. Prettig voor de kiezer (hoeft maar één keer naar de stembus) en prettig voor de politiek (het zal een licht hogere opkomst tot gevolg hebben,  voor de campagnekas en energie vrijwilligers). Mogelijk daarnaast nog twee referenda in Stad. Zeker is het referendum voor de Elandsgracht en misschien komt er een referendum over Erfpacht. Een verkiezing organiseren in een stadsdeel kost al gauw meer dan €100.000,= Dus 7 stadsddelen en de kosten van de Dienst Basisinformatie die de verkiezingen organiseert en je zit op een miljoen euro.  Gewoon doen en je hebt een simpele bezuiniging waar iedereen blij van wordt!!!

Daarnaast hebben de partijen veel minder kosten en spaart het de partijkas. De kiezer krijgt maar één keer een bombardement aan informatie/marketing tijdens één campagne. En partijen hoeven maar één keer (valse/niet waar te maken)  beloften te doen. De gemiddelde burger is een beetje moe van de politiek dus ook in die zin heeft een politieke partij er baat bij om maar één keer campagne te hoeven voeren.

PvdA jeugdwerkloosheid

Nieuw boek van Mark Slaman: Stilstaan bij Hardlopen!

Stilstaan bij Hardlopen

Afgelopen zondag is het boek van Mark Slaman informeel ten doop geouden. Waar anders dan tijdens de Tom Wellerloop, die in het boek veelvuldig voorkomt. Het is een boek dat vooral gaat over plezier, ontspannen  hardlopen en waar gebeurt dat beter dan tijdens de TWL. Paul Neering heeft ook een rol in dit boek!

Het boek begint en eindigt met de zestig kilometer van Texel.

Edward Neering

                    TWL 2013 Mark Slaman 2

Mark Slaman tijdens de Tom Wellerloop 2013  Foto: Maud Harding

De flaptekst:

“1 april 2013 loopt Mark Slaman tot zijn eigen verbazing en ongeloof met behoorlijk gemak de 60 kilometer van Texel. Dit boek beschrijft de lange weg naar Texel en zijn transformatie als hardloper. Na het totaal mislukte NK Marathon voor Militairen in 1981 loopt hij 25 jaar als een verveelde hardloopkip zonder kop totdat zijn vriendin hem vraagt te stoppen. Die schok zet hem aan tot bezinning en uiteindelijk een reconstructie van zijn hardloopleven. Aan de hand van voorbije en nieuwe ervaringen, reflecties over de oorsprong en het hedendaagse hardlopen en enkele tegendraadse overpeinzingen over uitwassen in het hardlopen wordt hij steeds wijzer. Het kwartje valt na een net niet gelukte marathon van Amsterdam. Hij loopt de 60 van Texel grotendeels in flow en houdt er zijn recept (in 14 stappen) voor een succeservaring aan over. Een breed toepasbaar recept; ook voor andere activiteiten dan hardlopen.

Ervaren hardlopers zullen veel herkennen en ook aan het denken gezet over de wijze waarop zij lopen. Beginners zullen leren van veel voorkomende fouten… “

Behalve de hardlooploopbaan van Mark Slaman komen obsessies van hardlopers aan bod, (waaronder Mark’s obsessies voor een beter parcours van de Marathon van Amsterdam, een test voor drijfveren van hardlopers maar bovenal een hoe je als lopers lang, plezierig en succesvol kunt lopen.

Kortom een boek dat tot denken én tot hardlopen aanzet. Mooi om op je Sinterklaaslijstje te zetten of kado te geven.  Het kost 12,50, je kunt het kopen bij Boekhandel Jaspers in Bahoevedorp  of bestellen www.stilstaanbijhardlopen.nl

Hardlopen silhouetten