Wisselbanen Win/Win/Win/Win

Wisselbanen, win/win/win/win

Tandembanen plus

  • Essentie Wisselbanen: groep 62+ met groot arbeidsverleden in banen/sectoren waar aanbod is van werkzoekenden, verlaat vrijwillig de arbeidsmarkt met een vaststellingsovereenkomst (Maatwerk per sector) . WW tot AOW/Pensioenleeftijd + pensioenopbouw wordt geregeld (transitievergoeding wordt hiervoor gebruikt) voor deze groep arbeidsmarktverlaters (ook personeel met zwaar beroep)  maar doen daar 16/20 uur per week aan maatschappelijke additionele taken voor terug tot AOW/pensioen.
  • Werkzoekenden 50+ dan wel andere doelgroep  met een uitkering (WW, WWB, WIA) stromen in op deze achtergelaten banen en krijgen het gewone salaris. Samen vormen zij een unieke wissel om de werkloosheid onder 50+ en jongeren of anders tegen te gaan door een wisselcontract af te sluiten.
  • Nieuw Sociaal/regeerakkoord regelt WW tot pensioen bij een wisselcontract. Wisselcontract kan pas worden afgesloten als er een werkzoekende  daadwerkelijk instroomt die een uitkering achterlaat, kan ook in een domino van mobiliteit. Echte banen door perfecte wisselwerking i.h.k.v. tijdelijke herverdeling van arbeid.
  • Mobiliteit, echte reguliere banen voor 50+, leeftijdsbewust personeelsbeleid en een actieve bijdrage aan de participatiesamenleving. Ook goed voor personeel in zware beroepen. Een bijdrage aan het bestrijden van de huidige, nog steeds te hoge ,structurele werkloosheid van meer dan 450.000 werkzoekenden, dit ondanks de huidige economische groei. Huidige generatiepactregelingen afgesloten met vakbonden  zijn volstrekt onvoldoende.

Door Edward Neering (Op Persoonlijke titel)

14 oktober 2017

De verkiezingen in maart 2017 zijn achter de rug De werkloosheid blijft voorlopig hangen boven de 400.000, onacceptabel hoog ondanks al het hoeragekletter rondom de aantrekkende economie. De groei zal blijven hangen rond de 2%% de komende jaren aldus de OESO. Volstrekt onvoldoende om de huidige omvang van de werkloosheid het hoofd te bieden, zeker voor  bijvoorbeeld de 50+ doelgroep. Aan tijdelijke herverdeling van arbeid is niet meer te ontkomen, hieronder een betoog voor wisselbanen. 62+ in sectoren, waar veel aanbod van werkzoekenden is. 62+ maakt plaats voor 50+ en  jongeren. 62+ geeft 16 maatschappelijke taakuren per week terug  aan de Nederlandse samenleving. Vastlegging in Wisselcontract. Additionele taken:  dit kan mantelzorg zijn,ondersteuning in verpleegtehuizen en ander traditioneel vrijwilligerswerk. Maar ook inzet ondersteuning bij opvang vluchtelingen op extra additionele handen in onderwijs, culturele sector enz. (dus geen verdringing van reguliere banen) Deze tijdelijke herverdeling van arbeid kan prima parallel aan het proces van verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Maatwerk is het devies.

Dit arrangement van Wisselbanen schept direct nieuwe reguliere banen. Voor de 16 uur die de 62+’ers verrichten voor de Nederlandse maatschappij  krijgen zij vrijstelling van sollicitatieplicht, een verlengde WW + opbouw pensioen tot aan hun AOW/Pensioen. Eenmaal ja gezegd, dan wordt er een wisselcontract afgesloten en harde voorwaarde is dat er direct een uitkeringsgerechtigde bij de werkgever aan de slag gaat op de verlaten baan van de 62+. Check door accountant bij werkgevers.

Wisselbanen goed voor werkgevers en economie

Een echt werkgelegenheidsinstrument, echt leeftijdsbewust personeelsbeleid 62+ en het bevordert de sociale cohesie tussen krasse knarren, 50+en  jongeren. Het faciliteert werkgevers, geeft vertrouwen aan uitgebluste 62+ ers die de arbeidsmarkt willen verlaten en ze geven middels additionele maatschappelijke taken 16 uur per week terug aan de samenleving tot aan hun AOW/Pensioen, dit op vrijwillige basis maar als ze het doen tekenen zij een vaststellingsovereenkomst (een wisselcontract).  De ingestroomde 50 plusser heeft weer perspectief en het doemscenario van de Bijstand, IOAW of van tweeverdiener naar éénverdiener verdwijnt. Hij gaat weer besteden omdat er weer vertrouwen is en bovendien heeft hij weer een salaris i.p.v. uitkering.

We doen het voorlopig tijdelijk voor 4 tot 6 jaar en kijk begin jaren twintig hoe de vlag er voor staat. Wellicht heb je je senioren dan weer keihard nodig, misschien ook niet.

De arbeidsmarktverlater op leeftijd valt niet in een zwart gat maar gaat aan de slag voor 16/20 uur. Hij/zij heeft geen cursus nodig Pensioen in Zicht. Hoogstwaarschijnlijk zal deze vorm van vrijwilligerswerk worden voortgezet als het pensioen echt daar is, kortom een duurzame inzet voor de samenleving na een werkzaam leven is een feit.

Tandembanen plus“Niemand aan de kant! Iedereen doet mee! ”

De politiek blij, werkgevers blij, zorginstellingen blij, het COA blij, werkzoekenden blij, de vakbonden blij, de regering blij, de arbeidsmarkt blij, vluchtelingen blij, senioren blij en onderwijsinstellingen bljj. Er is weer perspectief, goed werkgeverschap, een impuls aan nieuw bloed binnen (grote) werkgevers/overheden en een sociaal gezicht maar bovenal draagt het bij aan het vertrouwen bij diverse groepen. Vertrouwen is de basis en de juiste bouwsteen die nodig is voor meer economische bestedingen. Kijk, daar wil je als regering met vakbonden en werkgevers landelijk mee naar buiten treden. Stedelijk kan dit arrangement eerst in een grote stad dan wel branche plaats vinden

De financiering van dit plan moet in een nieuw sociaal akkoord geregeld worden . Een maatschappelijke Kosten/Batenanalyse na 2 jaar is gewenst. Tenslotte is het ook een bijdrage aan draagvlak voor de beoogde participatiemaatschappij. De regering laat zien dat met een creatieve oplossing nieuwe energie los komt.

Samenvattend een win/win/win aanpak. Het mes snijdt aan diverse kanten. Ik zeg doen!

Edward Neering

NB: Edward Neering is interim manager in dienst van de gemeente Amsterdam. Momenteel manager in het sociaal domein voor Bureau Interim & Advies/Gemeente Amsterdam, Opgegroeid in het domein van Werk en Inkomen