Tandembanen+, fris de verkiezingen in!

Tandembanen+

Tandembanen plus

  • Essentie Tandembanplus: groep 62+ met groot arbeidsverleden (>35 jaar) in banen/sectoren waar veel aanbod is van werkzoekenden, verlaat vrijwillig de arbeidsmarkt met een vaststellingsovereenkomst (Maatwerk per sector) . WW tot AOW/Pensioenleeftijd + pensioenopbouw wordt geregeld voor deze groep arbeidsmarktverlaters maar doen daar 16/20 uur per week aan maatschappelijke additionele taken voor terug tot AOW/pensioen.
  • O.a. werkzoekenden 50+ met een uitkering stromen in op deze achtergelaten banen. Samen vormen zij een tandem om de werkloosheid tegen te gaan door een tandemcontract af te sluiten. Ook jongeren kunnen in stromen.
  • Nieuw Sociaal/regeerakkoord regelt WW tot pensioen bij een tandemcontract. Tandemcontract kan pas worden afgesloten als er een werkzoekende instroomt bij de werkgever die een uitkering achterlaat, kan ook in een domino van mobiliteit. Echte banen door tijdelijke voor 50+ door erverdeling van Arbeid!
  • Mobiliteit, echte reguliere banen, leeftijdsbewust personeelsbeleid en een actieve bijdrage aan de participatiesamenleving. Een bijdrage aan het bestrijden van de huidige, nog steeds te hoge,structurele werkloosheid van 500.000+ werkzoekenden, dit ondanks de huidige economische groei. Huidige generatiepactregelingen zijn volstrekt onvoldoende.

Door Edward Neering (Op Persoonlijke titel)

15 januari 2017. #update

De verkiezingen naderen nu snel en de partijen zijn op zoek naar een echte bijdrage voor de bestrijding van de werkloosheid. De werkloosheid blijft voorlopig hangen rond de 500.000, onacceptabel hoog. De groei zal blijven hangen rond de 1,5/2%% de komende jaren aldus de OESO. Volstrekt onvoldoende om de huidige omvang van de werkloosheid het hoofd te bieden, zeker onder 50+ en arbeidsgehandicapten. Echte afname van werkloosheid zal pas plaatsvinden bij een groei van meer dan 2% (Wet van Okun). Aan tijdelijke herverdeling van arbeid is niet meer te ontkomen, hieronder een betoog voor tandembanenplus. 62+ in sectoren, waar veel aanbod van werkzoekenden is, maakt plaats voor 50+, arbeidsgehandicapten, vluchtelingen en jongeren en 62+ (WW/Bijstand/WIA (voorheen WAO) en WAJONG) geeft maatschappelijke taakuren terug aan de participatiesamenleving. Dit kan mantelzorg, traditioneel vrijwilligerswerk, zijn maar ook inzet ondersteuning bij opvang vluchtelingen op extra additionele handen in onderwijs, culturele sector enz. (dus geen verdringing van reguliere banen) Deze tijdelijke herverdeling van arbeid kan prima parallel aan het proces van verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Maatwerk is het devies.

Onderstaand arrangement van Tandembanen+ schept direct nieuwe reguliere banen waarop onder andere 50 plussers die langdurig werkloos zijn, jongeren en arbeidsgehandicapten op in kunnen stromen. Oudere werknemers boven de 62 met fors arbeidsverleden maken plaats voor hen maar doen wel wat terug voor de maatschappij/samenleving. Voor de 16/20 uur die zij verrichten voor hun omgeving krijgen zij vrijstelling van sollicitatieplicht en een verlengde WW + opbouw pensioen tot aan hun AOW/Pensioen. Eenmaal ja gezegd, is dit niet vrijblijvend. Er wordt een tandemcontract afgesloten en voorwaarde is dat er een uitkeringsgerechtigde bij de werkgever aan de slag gaat.

Tandembanen plus

Tandembanen+

Dit voorstel creëert echte reguliere banen al dan niet in een domino van mobiliteit en biedt een oplossing voor werkgevers die vervroegd afscheid willen nemen van hun senioren, het bevordert de sociale cohesie tussen oud en jong of andere specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld langdurig werklozen en vluchtelingen. Het faciliteert werkgevers, geeft vertrouwen aan 62+ ers die de arbeidsmarkt willen verlaten en ze geven middels additionele maatschappelijke taken 16 tot 20 uur per week terug aan de samenleving tot aan hun AOW/Pensioen, dit op vrijwillige basis maar als ze het doen tekenen zij een vaststellingsovereenkomst (een tandemcontract) . Eenmaal deelnemer binnen het tandemcontract is de senior verplicht deze taken te verrichten. Het drukt de kosten in de zorg, onderwijs, opvang voor vluchtelingen en culturele sector en geeft ruimte voor jobcoaching/werkmeesterschap door ouderen aan jongeren (het gildeprincipe) en/of langdurig werklozen.

Het instrument kan uiteraard ook worden ingezet bij reorganisaties. Dit plan nu invoeren voor vier jaar met als start een pliot in de regio’s rond de grote steden of alleen bij de overheid zet dus zoden aan de dijk. Het zal een behoorlijke boost geven aan het terugdringen van de langdurige (jeugd)werkloosheid en geeft senioren een springplank naar hun pensioen en geeft vertrouwen als het om hun economische bestedingen gaat. Ook de doelgroepen die aan het werk gaan gaan meer economische besteden en hebben weer perspectief. De samenleving krijgt er extra inzet op belangrijke taken voor terug. We doen het voorlopig tijdelijk voor 4 tot 6 jaar en kijk begin jaren twintig hoe de vlag er voor staat. Wellicht heb je je senioren dan weer keihard nodig, misschien ook niet.

Tandembanen plus“Niemand aan de kant! Iedereen doet mee! ”

De politiek blij, werkgevers blij, zorginstellingen blij, het COA blij, werkzoekenden blij, de vakbonden blij, de regering blij, de arbeidsmarkt blij, vluchtelingen blij, senioren blij en onderwijsinstellingen bljj. Er is weer perspectief, goed werkgeverschap, een impuls aan nieuw bloed binnen (grote) werkgevers/overheden en een sociaal gezicht maar bovenal draagt het bij aan het vertrouwen bij diverse groepen. Vertrouwen is de basis bouwsteen die nodig is voor meer economische bestedingen. Kijk, daar wil je als regering met vakbonden en werkgevers landelijk mee naar buiten treden op de drempel van weer nieuwe verkiezingen dan wel als grote gemeeverlengd.

De financiering van dit plan moet in het sociaal akkoord geregeld worden dan wel vanuit lokale arbeidsvoorwaarden gelden (huidige generatiepactregelingen zijn volstrekt onder de maat) aanvullend op de landelijke VNG CAO als het bijvoorbeeld om Amsterdam gaat. Immers het arrangement levert ook wat op in de vorm van te besparen uitkeringen, toename van bestedingen en reductie van kosten in zorg, de culturele sector en het onderwijs. Een maatschappelijke Kosten/Batenanalyse na 2 jaar is gewenst. Tenslotte is het ook een bijdrage aan draagvlak voor de beoogde participatiemaatschappij. De regering laat zien dat met een creatieve oplossing nieuwe energie los komt.

Samenvattend een win/win/win/win aanpak dus iedereen blij. Het mes snijdt aan diverse kanten. Ik zeg doen!

Edward Neering

NB: Edward Neering is interim manager in dienst van de gemeente Amsterdam. Momenteel manager in stadsdeel Nieuw West voor Bureau Interim & Advies/Gemeente Amserdam, Opgegroeid in het domein van Werk en Inkomen